เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

271202
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
144
255
847
268251
4604
7209
271202

IP คุณ: 34.226.234.20
เวลา : 2019-09-18 09:11:37
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์

โควตา ศึกษาต่อ

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดรับนักศึกษาโครงการนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขางาน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล,      เทคนิคการผลิต, เทคนิคโลหะ, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา                 ให้สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th เท่านั้น

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

       ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑


ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะดำเนินการรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อ         ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ ทุกสาขางาน ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา                  ให้สมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

       ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑


ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วย วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งทุกหลักสูตรได้ผ่านการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาลัยรัตภูมิเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขางาน และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ ทุกสาขางาน ยกเว้น           สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.admission.rmutsv.ac.th ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

       ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑


ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้กำหนดคัดเลือกนักศึกษาใหม่     ระบบโควตาเรียนดี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่          ๑ ตุลาคม – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งทางคณะฯ มีนโยบายที่จะจัดสรรโควตาเรียนดีให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี โดยผู้ที่ได้รับ       การคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ อัตราโควตาที่จัดสรรให้วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จำนวน ๕ คน ดังนี้

ชื่อสถานศึกษา

รวม

หลักสูตรสาขาวิชา

จำนวนโควตา

หมายเหตุ

วิทยาลัยเทคนิค

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่คณะฯ กำหนด

สุราษฎร์ธานี

วิศวกรรมอุตสาหการ

๑. ช่างเชื่อมโลหะ ๑ ๒. ช่างกลโรงงาน ๑

เทคโนโลยีปิโตรเลียม

ให้เป็นไปตามคุณสมบัติที่คณะฯ กำหนด

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขางานยานยนต์, เครื่องมือกล, แม่พิมพ์โลหะ, โครงสร้าง, ไฟฟ้ากำลัง และอิเล็กทรอนิกส์                 ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครโควตาที่แผนก ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑      

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

      ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑


ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พิจารณาจัดสรรโควตาให้สถานศึกษาคัดเลือก   นักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (รับวุฒิ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ รอบที่ ๑        โควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๖ ตุลาคม – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑        โดยแบ่งการรับเป็น โควตาวิชาการ คัดเลือกจากผู้ที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด              และโควตากีฬาหรือความสามารถพิเศษ คัดเลือกจากผู้ที่มีผลการเรียนตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด            และความสามารถด้านกีฬาหรือความสามารถพิเศษ ในคณะและสาขาวิชาที่จัดสรรโควตาให้

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ที่มีความประสงค์   จะสมัครโควตา ให้สมัครโควตาที่แผนก ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

       ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีนโยบาย     ที่จะให้โควตาสำหรับนักศึกษาเรียนดี ที่มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติตรงตามที่วิทยาลัยกำหนด เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ๒-๓ ปี) และหลักสูตรเทียบโอน ๓ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยให้จัดส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ๔ ปี สาขาวิชา/แขนงวิชาละ ๒ คน ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ๒-๓ ปี) สาขาวิชาละ ๔ คน โดยแบ่งเป็น รอบเช้า ๒ คน และ รอบบ่าย ๒ คน        และหลักสูตรเทียบโอน ๓ ปี สาขาวิชาละ ๒ คน เท่านั้น

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขางาน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, เทคนิคการผลิต, เทคนิคโลหะ ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครโควตาที่แผนกภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

       ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑


 

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

salary3

rms18


smis


ศธ.02 ออนไลน์ สำหรับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ

02 tech

02 std

moe
vec

2

v cop 

02112561