รายนามผู้ลงชื่อถวายพระพร
ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง แผนก/งาน/ฝ่าย
1 นายสิรวิชญ์ ธนเศรษวงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร
2 นายสุธี ไทยเกิด รองฯผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
3 นางสาวรังสิมา ภาวจิตรานนท์ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
4 นายมหิดล สุรียพรรณ ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
5 นางนฤมล แย้มศรี รองฯผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจนักเรียนนักศึกษา
6 นายสมหวัง ศุภพล ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
7 นางสาวพรรณผกา ด้วงกูล ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
8 นายจาตุรนต์ เจริญรักษ์ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
9 นายเอก​รัตน์​ ศรี​สว่าง​ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
10 นายสิวกรณ์ ปานเชื้อ ครูพิเศษสอน แผนกเทคนิคพื้นฐาน
11 นางสาวธนิศา รัตนกิจ ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
12 นายสุรพล ช่วยดำรงค์ ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
13 นายกฤษณพงศ์ ช่วยดำรงค์ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
14 นายณัฐนันท์ กลิ่นเเก้ว นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
15 นายเซฟดี ศรีเมือง รองฯผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
16 นายอนุชิต นาคทองแก้ว ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
17 นางปทุมมาศ รักษ์วงศ์ ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์
18 นายนพดล เมืองแก้ว ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
19 นานอานนท์ ทองหล่อ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
20 นางนพรัตน์ สุตันติราษฏร์ ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
21 นางรุ่งทิวา มีสุวรรณ ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
22 นางโกศล อินนวล ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์
23 นายวิศณุ นิลวงค์ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
24 นายเฉลิมศักดิ์ ตันติเจริญวิวัฒน์ ข้าราชการครู แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
25 นางสาวกมลวรรณ จันทร์แดง ครูพิเศษสอน แผนกสามัญสัมพันธ์
26 นางสาวมลทิพย์ เค้ายวนผึ้ง ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์
27 นายนพดล ชูสิทธิ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
28 นายสมโชค ชูเพ็ง ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
29 นายน้อย โซ่มาลา ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
30 นางสุคนธา สิงห์กุล ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์
31 นางสาวสุติยาภรณ์ ช่วยบำรุง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
32 นายธีรภาพ พลพิชัย ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
33 นางสาวปรียาพร นาคบำรุง ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์
34 นายธีรภัทร ล่องเลี่ยม นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
35 น.ส.อุไรวรรณ เมฆา ข้าราชการครู แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
36 นายพัฒนชัย สันตยากร ข้าราชการครู แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
37 นายธนาวุฒิ เดี่ยววนิช ข้าราชการครู แผนกวิชาซ่อมบำรุงทางวิ่งรถไฟ
38 นาย​ เมธัส​ โชติมณี นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
39 นางสุภาภรณ์ ราชจินดา ข้าราชการครู แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
40 นางมนทิชา กตัญชลีกุล ข้าราชการครู แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
41 นายอภินันต์ อินทรนาค ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
42 นางสุคนธา สิงห์กุล ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์
43 นายอิทธิเดช ชัยสิทธิ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
44 นายวรกิจ พัฒน์สีทอง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจนักเรียนนักศึกษา
45 นางอนงค์ ช่วยคง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
46 นางสาววรรณรัตน์ ใจซื่อ ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์
47 นางนฤมล แฮวอู เจ้าหน้าที่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
48 นายน้อย โซ่มาลา ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
49 นายปรัชญา กาญจนารัตน์ ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
50 นางสมจิตร สายน้ำใส เจ้าหน้าที่ ฝ่ายพัฒนากิจนักเรียนนักศึกษา
51 นายพงษ์ศักดิ์ แซ่ทึ่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
52 นายพิศุทธิ์ สายน้ำใส ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
53 นายธันติวัชร์ ธนานันทน์โอฬาร ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
54 นายธีระศักดิ์ นวลกุ้ง ข้าราชการครู แผนกเทคนิคพื้นฐาน
55 นายสุชาติ พาลีวล ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
56 นางสาววาสนา รัตนวิจิตร ข้าราชการครู แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
57 นายรักษ์วิเลิศ รักษารัตน์ รองฯผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
58 นายสมศักดิ์ พิทักษ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
59 นายภาณุ บุญญานุพงศ์ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
60 นางสาวนุชจรี สุกใส ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
61 นางสาวณฐมน ธรรมศิริไพบูลย์ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
62 นายธีรพงศ์ ทรัพย์แต่ง ข้าราชการครู แผนกเทคนิคพื้นฐาน
63 นายธนาวุฒิ ขวัญทอง ข้าราชการครู แผนกวิชาสถาปัตยกรรม
64 นายมนตรี แก้วนาเส็ง ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
65 นางสาวพรพิมล ไชยปัญญา ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ
66 นายจรัส จุนเด็น ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
67 นางสาวธีรดา ศรีฟ้า ครูพิเศษสอน แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์
68 นางสาววราภรณ์ แหวนเพ็ชร ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
69 นาย​สัตยา​ หัตถิยา ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
70 นายบุญรักษ์ เฉลียว ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์
71 นางปิยวรรณ หมื่นระย้า เจ้าหน้าที่ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
72 นายเอกชัย ศรีสุข ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
73 นางวาสนา จำปาบุญ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ
74 นายอติชาต บุญอ่อน ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
75 นานอานนท์ ฟักสัน ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
76 นาย​สัมฤทธิ์​ ชู​เชิด​ ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
77 นางสาวสายฝน​ แก้วสม ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
78 นางสาวสุปราณี ศรีสะอาด ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์
79 นายธรรมสิงห์ เทพเลื่อน ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
80 นายปัญญาวุธ ช่วยคง ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
81 นายกิจจา แก่นศิริ ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
82 ธัญฐาวดี ไชยวงศ์ พนักงานราชการ ฝ่ายวิชาการ
83 นางดวงฤดี เสนเรือง ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
84 นายคำรณ ทองดีเพ็ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
85 นายนคร ศรีโสภณ ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
86 นายพิบูลย์ ศิวายพราหมณ์ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
87 นายพนม บุญญ์ไพร ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
88 นายกฤษณ์ โชติพันธ์ ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
89 นายวรพงษ์ ภาราทอง ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
90 นายอรรถพล เพชรห้วน ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
91 นางสาวปิยรัตน์ ชวภัทรโสภณ ข้าราชการครู แผนกสามัญสัมพันธ์
92 นางสาวอลิสรา วาณิชย์เจริญ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
93 นายภัทรวุฒิ ช่วงโชติ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างยนต์
94 นางสาวสุดาพร สุขมี ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
95 นายพิระ วิจะสิกะ ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
96 นพวงค์ ทองนพคุณ ครูพิเศษสอน แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
97 นายคฑาวุธ ศิลารักษ์ นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์
98 นายณัฐวุฒิ สวัสดี นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
99 นาย โชติวัฒน์ คงกุล นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
100 ก้องคุณ ราชธานี นักเรียน-นักศึกษา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
กลับหน้าเว็บไซด์วิทยาลัย
>