055649
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
80
132
212
54308
3607
3699
55649

IP คุณ: 54.158.248.167
เวลา : 2017-09-25 05:59:06

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง 143 ถนนดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี www.srtc.ac.th : 

ประชาสัมพันธ์

โควตา ศึกษาต่อ

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา ในคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐   

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขางาน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล,  เทคนิคการผลิต, เทคนิคโลหะ, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ก่อสร้าง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความประสงค์สมัครโควตาสามารถทำการสมัครและศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.admissions.rmutk.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๒๕ 

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๑๑  กันยายน  ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบโควตาสำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรโควตา ที่มีคุณวุฒิ ปวช. หรือ ปวส. อ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   (ระบบโควตาสำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยสถานศึกษา/นักเรียนและนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th และนักเรียน/นักศึกษาที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครฯ สามารถบันทึกข้อมูลการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th และชำระเงินค่าสมัครคนละ ๓๐๐.- ที่บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสและธนาคารที่มีรายชื่อตามใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ และให้นักเรียน/นักศึกษาส่งเอกสารการสมัครฯ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามที่อยู่ในแนบท้ายประกาศฯ เท่านั้น ได้ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่านักเรียน/นักศึกษาไม่ประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกฯ (ระบบโควตาสำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ ทุกสาขางาน ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

moe
vec

v cop

rms2011 logo

smis

banner-sru-200-90.jpg