065213
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
61
285
1312
62952
2822
5844
65213

IP คุณ: 54.162.166.214
เวลา : 2017-11-18 02:50:43

วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ที่ตั้ง 143 ถนนดอนนก อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี www.srtc.ac.th : 

ประชาสัมพันธ์

โควตา ศึกษาต่อ

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                  มีนโยบายที่จะให้โควตาสำหรับนักศึกษาเรียนดี ที่มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติตรงตามที่วิทยาลัยกำหนด    เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ๒-๓ ปี) และหลักสูตรเทียบโอน ๓ ปี   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้จัดส่งรายชื่อนักศึกษาเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ๔ ปี สาขาวิชา/แขนงวิชาละ ๒ คน ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง ๒-๓ ปี) สาขาวิชาละ ๔ คน โดยแบ่งเป็น รอบเช้า ๒ คน และรอบบ่าย ๒ คน และหลักสูตรเทียบโอน ๓ ปี สาขาวิชาละ ๒ คน เท่านั้น

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขางาน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล    เทคนิคการผลิต, เทคนิคโลหะ, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครโควตาที่แผนกภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร มีความประสงค์ให้สิทธิ์นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยให้ผู้ที่มี           ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๕๐ สมัครเข้าศึกษาต่อ แล้วจะได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อ หลักสูตรละ ๑๐ คน  ซึ่งผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th หรือหากมีนักเรียน        ที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในรอบการสมัครต่างๆ นักเรียนก็สามารถกระทำได้ โดยทางสถาบันฯ จะพิจารณา ให้นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขางานยานยนต์, เครื่องมือกล, แม่พิมพ์โลหะ, โครงสร้าง, ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, เทคนิคการผลิต, เทคนิคโลหะ          ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา สามารถเข้าไปสมัครได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th       ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๑  

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี       ได้พิจารณาจัดสรรโควตาให้กับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จำนวน ๔ คน    

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขางานยานยนต์, เครื่องมือกล, แม่พิมพ์โลหะ และโครงสร้าง                  ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครโควตาที่แผนกภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับนักเรียน ระดับ ปวช.)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ให้สิทธิ์นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้วยวิธีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑               ในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (เรียนที่ มจพ.ปราจีนบุรี) จำนวน ๒ คน         

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขางานไฟฟ้ากำลัง และสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครโควตาที่แผนก ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รับนักศึกษา ระดับ ปวส.)

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)                    ให้สิทธิ์นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                      (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม กลุ่มวิชาไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องมือวัด และโทรคมนาคม)   จะต้องมี GPA ของผลการเรียน ๓ ภาคการเรียนสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าระดับคะแนน๓.๐๐ ขึ้นไป หรือเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับ ๑๐ % แรกของชั้นเรียน เข้ารับการคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีด้วยวิธีพิเศษ (โควตา) ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในสาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (INSE) จำนวน ๑ คน  

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาไฟฟ้า และสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครโควตาที่แผนก ภายในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พิจารณาจัดสรรโควตาให้สถานศึกษาคัดเลือก  นักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ ระดับปริญญาตรี รอบที่ ๑ ระบบโควตาวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ โดยแบ่งการรับเป็นโควตาวิชาการ คัดเลือกจาก        ผู้ที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และโควตากีฬาหรือความสามารถพิเศษ คัดเลือกจาก           ผู้ที่มีความสามารถด้านกีฬาหรือความสามารถพิเศษ   

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขางาน และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ ทุกสาขางาน ยกเว้นสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครโควตาที่แผนกภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐              

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ    วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี และโควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑       เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม โดยสมัครทางเว็บไซต์ www.admission.kmutnb.ac.th     

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขางาน และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขางานไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าควบคุม อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม, ก่อสร้าง, เทคนิคสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ้ามีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครทางเว็บไซต์ www.admission.kmutnb.ac.th ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐       

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) และรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยผ่านการสอบคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร      คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสรรการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษให้วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและตามสาขาวิชาที่จัดให้

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ทุกสาขางาน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, เทคนิคการผลิต, เทคนิคโลหะ, อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา         ให้สมัครโควตาที่แผนกภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วิทยาเขตวังไกลกังวล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล           เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมนักเรียน/นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และมีคุณสมบัติตามที่กำหนด เพื่อเข้าศึกษาต่อใน        ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี และ หลักสูตร ๔ ปี เทียบโอน 

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ ทุกสาขางาน ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา สามารถสมัครผ่านระบบ Internet online ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยแม้โจ้ จะเปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษา/คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา                 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๔ ปี     เทียบเข้าเรียน (ระบบจัดสรรโควตา : ให้สถานศึกษาทั่วประเทศ) โดยจัดสรรให้สาขาวิชาละ ๑ คน

นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม และสาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ            ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครโควตาที่แผนกภายในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เปิดรับนักศึกษาโครงการนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ สาขางานยานยนต์, เครื่องมือกล, แม่พิมพ์โลหะ, โครงสร้าง, ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็กทรอนิกส์, ก่อสร้าง, สถาปัตยกรรม, เทคโนโลยีสานสนเทศ และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล, เทคนิคการผลิต, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th เท่านั้น 

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 ๒ ตุลาคม  ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย        เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาประเภทเรียนดีและกิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาลัยฯ มีนโยบาย จัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ระบบโควตา โดยรับนักเรียน/นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี       และกิจกรรมเด่นเข้าศึกษาต่อ

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ ทุกสาขางาน ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครโควตาที่แผนกภายในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๒๙  กันยายน  ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประเภทโควตา ในคณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐   

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ ทุกสาขางาน และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล,  เทคนิคการผลิต, เทคนิคโลหะ, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, ก่อสร้าง และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความประสงค์สมัครโควตาสามารถทำการสมัครและศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.admissions.rmutk.ac.th หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๗ ๙๖๒๕ 

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๑๑  กันยายน  ๒๕๖๐

ประกาศ

เรื่อง โควตาศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

-----------------------------------------------------------------------------------------

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (ระบบโควตาสำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยให้ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรโควตา ที่มีคุณวุฒิ ปวช. หรือ ปวส. อ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี   (ระบบโควตาสำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยสถานศึกษา/นักเรียนและนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th และนักเรียน/นักศึกษาที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัครฯ สามารถบันทึกข้อมูลการสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th และชำระเงินค่าสมัครคนละ ๓๐๐.- ที่บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสและธนาคารที่มีรายชื่อตามใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ถึงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ และให้นักเรียน/นักศึกษาส่งเอกสารการสมัครฯ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยจ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามที่อยู่ในแนบท้ายประกาศฯ เท่านั้น ได้ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่านักเรียน/นักศึกษาไม่ประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกฯ (ระบบโควตาสำหรับ ปวช./ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นักเรียนระดับชั้น ปวช.๓ และ นักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ ทุกสาขางาน ที่มีความประสงค์จะสมัครโควตา ให้สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

ดูรายละเอียดได้ ณ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

-----------------------------------------------------------------------------------------

งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

๑๐  สิงหาคม  ๒๕๖๐

ผู้บริหารสถานศึกษา

 

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

moe
vec

v cop

rms2011 logo

smis

banner-sru-200-90.jpg