Login Form

การรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ การรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ประกาศ การรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. หลักสูตร 3 ปี

กิจกรรม
วันที่ดำเนินการ

 ช่วงแรก จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

 ระหว่างงานเทคนิคปริทํศน์

๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 ช่วงหลัง จำหน่ายใบสมัคร

                

๑๑-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

  สมัคร

 

๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าวัดความถนัดทางวิชาชีพ
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์(รูปแบบทวิภาคี)
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖

  วัดความถนัดทางวิชาชีพ

 

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

  สอบสัมภาษณ์ผู้เรียน รูปแบบทวิภาคี

 

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

 ประกาศผลผู้สอบผ่าน ระดับปวช.ทุกรูปแบบ

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

 มอบตัวลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปวช.ทุกรูปแบบ

 

๗ เมษายน ๒๕๕๖

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

   

 

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ปี

กิจกรรม
วันที่ดำเนินการ

 ช่วงแรก จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

 ระหว่างงานเทคนิคปริทัศน์

๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 ช่วงหลัง จำหน่ายใบสมัคร

                

๑๑-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

  สมัคร

 

๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าวัดความถนัดทางวิชาชีพ
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์(รูปแบบทวิภาคี)
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖

  วัดความถนัดทางวิชาชีพ

 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

  สอบสัมภาษณ์ผู้เรียน รูปแบบทวิภาคี

 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

 ประกาศผลผู้สอบผ่าน ระดับปวส.ทุกรูปแบบ

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

 มอบตัวลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปวส.ทุกรูปแบบ

 

๘ เมษายน ๒๕๕๖

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น

   

 

 

 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่สอบเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) [๒๓-๐๖-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) [๑๐-๐๖-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [๑๔-๐๕-๕๘]

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Refernce : TOR ) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร 

 ดาวน์โหลด รายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิจัยเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวิจัย แก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดการรับสมัคร รายงานตัว และขึ้นทะเบียนนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 ดาวนฺโหลด เอกสารโครงการประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “เทคนิคสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ ๕ :วิจัยสู่การพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น” 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างเชื่อม [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างสถาปัตยกรรม [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างก่อสร้าง [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ไฟฟ้า [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก อิเล็กทรอนิกส์ [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างยนต์ [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔ รายการครั้งที่ ๓ [๒๒-๐๗-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อมัลติมีเดีย ครั้งที่ ๓ [๒๒-๐๗-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๔ รายการ [๒๓-๐๖-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สื่อมัลติมีเดีย [๒๓-๐๖-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ [๒๐-๐๕-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อมัลติมีเดีย [๒๐-๐๕-๕๘]

 เอกสาร สอบราคาจ้าง ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศ  ตามประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี [๖-๐๕-๕๘]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่ ๒)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [๗-๐๕-๕๘]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ฝึกฯแผนกช่างไฟฟ้า [๖-๐๕-๕๘]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [๓-๐๔-๕๘]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [๓๑-๐๓-๕๘]

 ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคใต้ ๑ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่องประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [๓๑-๐๓-๕๘]

 

   

นายสิรวิชญ์  ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวกีฬา