Login Form

การรับสมัคร นักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2556

ประกาศ การรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

ประกาศ การรับนักเรียน นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. หลักสูตร 3 ปี

กิจกรรม
วันที่ดำเนินการ

 ช่วงแรก จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

 ระหว่างงานเทคนิคปริทํศน์

๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 ช่วงหลัง จำหน่ายใบสมัคร

                

๑๑-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

  สมัคร

 

๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าวัดความถนัดทางวิชาชีพ
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์(รูปแบบทวิภาคี)
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖

  วัดความถนัดทางวิชาชีพ

 

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

  สอบสัมภาษณ์ผู้เรียน รูปแบบทวิภาคี

 

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

 ประกาศผลผู้สอบผ่าน ระดับปวช.ทุกรูปแบบ

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

 มอบตัวลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปวช.ทุกรูปแบบ

 

๗ เมษายน ๒๕๕๖

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

   

 

กำหนดการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. หลักสูตร 2 ปี

กิจกรรม
วันที่ดำเนินการ

 ช่วงแรก จำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร

 ระหว่างงานเทคนิคปริทัศน์

๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.

 ช่วงหลัง จำหน่ายใบสมัคร

                

๑๑-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.

  สมัคร

 

๑๕-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าวัดความถนัดทางวิชาชีพ
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์(รูปแบบทวิภาคี)
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๖

  วัดความถนัดทางวิชาชีพ

 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

  สอบสัมภาษณ์ผู้เรียน รูปแบบทวิภาคี

 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖

๐๙.๐๐ เป็นต้นไป

 ประกาศผลผู้สอบผ่าน ระดับปวส.ทุกรูปแบบ

๒๗ มีนาคม ๒๕๕๖

 มอบตัวลงทะเบียนนักศึกษา ระดับปวส.ทุกรูปแบบ

 

๘ เมษายน ๒๕๕๖

๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น

   

 

 

ดาวน์โหลดคู่มือการจัดทำบทความวิจัย และ แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย

คู่มือการเขียนบทความ 

เทมเพลตการเขียนบทความวิจัย 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะประมาณราคาก่อสร้าง 

เอกสารการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาโครงการ 

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม SMIS โปรแกรมตัดเกรด

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานโปรแกรม SMIS

ดาวน์โหลดแฟ้มสะสมผลงานครู (Portfolio) และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรส่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 

- แบบฟอร์มผู้บริหารและข้าราชการครู 

- แบบฟอร์มพนักงานราชการ ครูพิเศษสอน ลูกจ้างชั่วคราว 

ตารางสอนชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุช่างอิเล็กทรอนิกส์ [๑๘-๑๑-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(วัสดุแผนกช่างไฟฟ้า) [๑๗-๑๑-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(วัสดุแผนกช่างยนต์) [๑๗-๑๑-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ราคากลางปรับปรุงห้องปฎิบัติการเตรียมการสอนและฝ้าเพดานพื้นที่ปฎิบัติงาน [๒๖-๑๐-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ราคากลางปรับปรุงห้องเขียนแบบคอมพิวเตอร์แผนกช่างก่อสร้าง [๒๖-๑๐-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ราคากลางปรับปรุงพื้นที่ปฎิบัติงานแผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน [๒๖-๑๐-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงทาสีอาคาร (๗๒.๑๒.๑๑.๐๓) [๒๒-๑๐-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น ๑๖๕ มม. พร้อมอุปกรณ์ แผนกช่างกลโรงงาน จำนวน ๕ เครื่อง [๒-๑๐-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ [๒๘-๐๙-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีวศึกษา แผนก ช่างกลโรงงาน [๓๑-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก ของแผนก ช่างไฟฟ้า จำนวน ๑๙ รายการ ด้วยงบปริญญาตรี [๓๑-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุฝึก ของแผนก ช่างยนต์ จำนวน ๖๗ รายการ ด้วยงบปริญญาตรี [๓๑-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างเชื่อม [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างสถาปัตยกรรม [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างก่อสร้าง [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ไฟฟ้า [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก อิเล็กทรอนิกส์ [๒๗-๐๘-๕๘]

 ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์การเรียนนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษาแผนก ช่างยนต์ [๒๗-๐๘-๕๘]

   

นายสิรวิชญ์   ธนเศรษฐ์วงศ์

ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 

ข่าวการศึกษา

ข่าวเด่นวันนี้

ข่าวกีฬา