วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดการรับ นักเรียน-นักศึกษาสมัคร เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึษา 2563 <>มอบตัวลงทะเบียน นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. <>ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี (ทลบ.) วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบวิชาชีพ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับปริญญาตรี (ทลบ.)
ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ระดับปริญญาตรี (ทลบ.)
ประกาศการมอบตัวลงทะเบียน นักเรียน-นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) >>>วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) >>>วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.
ระดับปริญญาตรี (ทลบ.) >>>วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น.